Sorsalampi, järven kemikalointi

Tehty kunnostustoimi

Sorsalampi sijaitsee Tampereen keskustassa Sorsapuiston keskellä. Lampi on rehevöitynyt voimakkaasti. Ennen kemikaloinnin aloittamista vesi oli kesällä ylirehevää ja täysin vihreää. Talvella jään alta loppui happi ja vesi haisi rikkivedylle. Lampeen tulee kuormitusta ympäröivältä kaupunkialueelta ja lammen runsas vesilinnusto ja veteen putoava lehtimassa lisäävät ravinnekuormaa.

Sorsalampea on kemikaloitu useaan otteeseen alumiinikloridilla. Ensimmäinen saostus tehtiin kevättalvella 2011 jään päälle ja toinen syksyllä 2011 avoveteen. Fosforipitoisuus oli ennen saostusta jätevesimäisissä lukemissa (jopa 900 µg/l). Kemikaloinnin jälkeen toukokuussa fosforipitoisuus oli 48 µg/l. Sorsalammen kemikalointi tehtiin uudelleen vuosina 2013 ja 2014.

Lammen fosforipitoisuus on aina vähitellen kohonnut kemikaloinnin jälkeen, mutta on edelleen murto-osa kemikalointia edeltäneestä tasosta. Kemiallisella fosforin saostuksella onkin päästy Sorsalammessa pienin kustannuksin kohtalaisen hyviin tuloksiin. Voimakkaat sinileväkukinnat on pystytty torjumaan. Alimmillaan fosforipitoisuus on laskenut karun veden tasolle. Oletettavaa on, että rehevyys jää pysyvästi aikaisempaa alemmalle tasolla. Käsittely on helppo uusia tilanteen niin vaatiessa.

 

Sorsalammen fosforipitoisuuden muutokset vuosina 2011-2017. Kemikalointiajankohdat on merkitty nuolilla.

 

Kunnostuksen organisointi

Sorsalammen kunnostus on tehty Tampereen kaupungin tilauksesta ja rahoituksella. Kunnostuksen suunnittelusta ja seurannasta on vastannut Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry ja kemikaalin levityksestä Ympäristö Ojansuut Oy.

 

Lähde: KVVY 8.2.2018