Kovesjoki, valuma-alueen kunnostussuunnitelma

Tehty kunnostustoimi

Kovesjoen vesistössä elää luontaisesti lisääntyvä taimenkanta. Joella olevien nousuesteiden vuoksi populaatio on kuitenkin pirstoutunut ja paikallinen. Kovesjoen ekologinen tila on tyydyttävä. Nousuesteet ja veden laatu muodostavat riskin taimenpopulaation säilymiselle. Taimenen elinympäristön olosuhteiden parantamiseksi on käynnistetty Kovesjoen kalataloudellinen kunnostushanke, jonka yhteydessä toimitaan myös joen valuma-alueella.

Kovesjoen valuma-alueen kunnostussuunnitelman päätavoitteena oli selvittää valuma-alueen merkittävimmät vesistökuormituslähteet sekä valuma-alueen kunnostustarpeet. Suunnitelmassa pyrittiin tuomaan yleistasolla esille tehokkaimmat keinot valuma-alueella syntyvän kuormituksen vähentämiseksi ja pidättämiseksi sekä ohjaamaan ne oikeille alueille. Valuma-alueella tehtävät toimet tähtäävät vesistökuormituksen vähentämiseen ja tätä kautta joen veden ja pohjien laadun parantamiseen.

Merkittävimmäksi kuormittajaksi Kovesjoen alaosissa osoittautui maatalous. Metsätalouden ja turvetuotannon muodostaman kuormituksen merkitys korostui valuma-alueen keski- ja latvaosissa. Yksi merkittävä Kovesjoen vesitaloutta sekä veden laatua historiassa muuttanut tekijä on valuma-alueella tehdyt erittäin voimalliset kuivatustoimet. Tärkeimmiksi toimenpiteiksi valuma-alueella nostettiin maa- ja metsätilakohtainen vesiensuojelun tehostamiseen pyrkivä neuvonta ja suunnittelu, turvetuotannon vesienkäsittelyn tehostaminen sekä valuma-alueen vesitalouden ennallistamiseen pyrkivät toimet, joiden avulla veden virtausta valuma-alueelta kohti pääuomaa saadaan hidastettua.

 

Kunnostuksen organisointi

Kunnostussuunnittelua tehtiin Pirkanmaan ELY-keskuksen tilauksesta ja rahoituksella.  Kunnostussuunnitelman teki KVVY Tutkimus Oy.

 

Lähde: KVVY 8.2.2018