Toteutussuunnitelmat ja luvat

Tarkat rakentamis- tai toimenpidesuunnitelmat tehdään niille kohteille, joihin on saatu maa-/vesialueen omistajien suostumukset ja hankkeen toteuttamiselle on myös rahoitus tiedossa. Tarkempi toteutussuunnitelma tarvitaan myös mahdollisten viranomaislupien hakemiseen. Hyvä suunnitelma sisältää paitsi itse toimenpiteen toteutussuunnitelman myös toimien vaikutusten, hyötyjen ja haittojen arvioinnin. Suunnitelmaan sisältyy kustannusarvio toteutukselle, seurannalle ja hoito- ja ylläpitotoimille.

Ennen toimeen ryhtymistä on hyvä tehdä kirjalliset sopimukset kaikkien osallisten kanssa. Näitä voivat olla esim. maa-/vesialueen omistajat, rantakiinteistöjen omistajat, ruoppauksen läjityspaikan omistaja jne. Jos tehdään kiinteitä rakenteita, tulee sopia kuka vastaa rakenteiden ylläpidosta ja huollosta sekä käyttökustannuksista.

Viranomaislupia vaativissa kohteissa on hyvä selvittää etukäteen luvan hinta ja todennäköinen käsittelyaika. Lupakustannuksia ei välttämättä hyväksytä hankerahoituksiin, vaan lupamaksut tulee kattaa hakijan omalla rahoituksella. Isommissa ruoppaus, vedenpinnan nosto- tai patojen purkuhankkeissa lupakustannukset voivat kohota tuhansiin euroihin.

Kunnostuksen toteutussuunnitelmat laatii yleensä asiantuntijakonsultti. Toteutussuunnitelman tekemiseen voi hakea tukea esimerkiksi Leader-toimintaryhmältä tai ELY-keskuksesta. Hankeavustukset ovat julkista rahaa ja asiantuntijakonsultti tuleekin valita julkisen tarjouskilpailun pohjalta. Avustuksen saa kuitenkin vasta maksettuja kuitteja vastaan ja yhdistyksen onkin hoidettava hankkeelle väliaikainen rahoitus laskujen maksamista varten.