Muut luontoarvot

Kasvillisuus-ja linnustoselvitys

Kasvillisuutta kartoitetaan yleensä kasvillisuuslinjojen ja/tai ilmakuvien perusteella. Kartoituksia tekevät asiantuntijakonsultit.  Myös linnustoselvityksen voi tilata asiantuntijakonsultilta tai esimerkiksi paikalliselta lintuyhdistykseltä. Linnustoselvityksissä kartoitetaan yleensä pesivien lintujen ja poikasten määrää. Pesimälintujen määrää arvioidaan jäiden lähdön jälkeen sekä pesimäkauden alussa tehtävillä laskennoilla.

 

 

Natura-tarveharkinta ja Natura-arvio

Jos kunnostustoiminta kohdistuu Natura-alueelle tai siitä voi koitua vaikutuksia lähellä sijaitsevalle Natura-alueelle, tulee hankkeesta yleensä laatia Natura-arvioinnin tarveharkinta. Mikäli vaikutuksia todennäköisesti ilmenee, tulee vaikutusten merkittävyydestä laatia luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen Natura- arviointi. Natura-arvioinnin tai tarveharkinnan suorittaa kokenut asiantuntijakonsultti.