Sikojoki, kunnostussuunnitelma

Tehty kunnostustoimi

Sikojoen alueella on merkittäviä luontoarvoja sekä tärkeä virkistyskäytöllinen merkitys, joiden säilymisen kannalta alueen ominaispiirteiden säilyttäminen on oleellista. Alueen luontoarvoja ja virkistyskäyttömahdollisuuksia heikentää rehevöityminen, jonka seurauksena etenkin joen alaosan alueen mosaiikkimaiset ominaispiirteet umpeenkasvun myötä vähenevät ja lajisto yksipuolistuu.

Kunnostussuunnitelmassa esitettiin mm. virtavesikunnostuksia joen latvaosissa sijaitseville koskipaikoille, kuormitusta pidättäviä ja veden virtausta hidastavia rakenteita joen varrelle ja sen valuma-alueelle sekä vesikasvillisuuden poistoa ja ruoppauksia joen alaosiin. Suunnitelmassa huomioitiin alueella elävien EU:n luontodirektiivin liitteen (IV) lajeihin kuuluvien viitasammakon (Rana arvalis), lummelampikorennon (Leucorrhinia caudalis) ja täplälampikorennon (Leucorrhinia pectoralis) esiintyminen. Lajien tunnetut esiintymispaikat jätettiin koskemattomiksi ja kulkuyhteydet esiintymisalueelle pyrittiin suunnitelmassa turvaamaan. Direktiivilajien esiintymisalueiden sijainti oli tiedossa aiemmin tehtyjen luontoselvitysten ansiosta. Alueella on myös muita suojelustatuksen omaavia lajeja ja luontoarvoja, joiden säilymisen turvaaminen alueella oli yksi suunnitelman tavoitteista. Sikojoen latvaosissa esimerkiksi esiintyy tutkimusten perusteella mahdollisesti luontainen tammukkakanta ja myös kotimaista rapua on tavattu.

Kunnostussuunnittelun jälkeen suunnitelmassa esitetyillä ruoppauskohteilla tehtiin sedimenttitutkimuksia sedimentin ruoppaus- ja läjityskelpoisuuden selvittämiseksi ja ruoppaus- ja niittojätteen läjitykselle on laadittu suunnitelma. Osa kunnostussuunnitelman sisältämistä toimenpiteistä vaatii vesilain mukaisen luvan aluehallintovirastosta. Joen alaosaan on jo rakennettu luontopolku ja lintutorni. Lisäksi joen yläosan koskipaikkoja on kunnostettu talkoovoimin.

 

Kunnostuksen organisointi

Sikojoelle laadittiin Pirkkalan kunnan toimesta käytön- ja hoidon yleissuunnitelma vuonna 2008, jossa käytiin läpi Sikojoen vesistöalueen tila ja kunnostustarpeet sekä esitettiin kunnostustoimenpiteitä yleistasolla. Suunnitelman valmistumisen jälkeen vuonna 2011 perustettiin Pro Sikojoki ry.

Pro Sikojoki ry sai rahoitusta Sikojoen hoidon suunnittelulle Kantri ry:n Leader-rahoituksesta keväällä 2013. Kunnostussuunnitelman tekivät Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry ja Ympäristötekniikan insinööritoimisto Jami Aho.

 

Lähde: KVVY 8.2.2018