Kirkkojärvi, hauki-istutukset

Tehty kunnostustoimi

Vuosina 2014 ja 2017 tehdyt verkkokoekalastukset ovat osoittaneet, että Kirkkojärven kalasto on erittäin runsas, mutta huomattavan särkikalavaltainen. Hauen lisääntymistä selvitettiin erikseen vuonna 2015, jolloin poikastiheyksien havaittiin olevan hyvin pieniä. Johtopäätöksenä arvioitiin, että petokalakantaa on syytä pyrkiä vahvistamaan.

Vuonna 2017 Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys käynnisti kolmivuotisen Hauki-hankkeen, jossa selvitetään runsaan hauki-istutuksen toimivuutta rehevöityneen järven kunnostusmenetelmänä. Haukikannan vahvistamisella pyritään vähentämään särkikaloja ja sisäistä kuormitusta. Tavoitteena on positiivinen vaikutus myös veden laatuun. Kangasalan kaupunki toteutti lisäksi istutushanketta tukevan hoitokalastuksen syksyllä 2017 ja 2018.

Keväällä 2017 Kirkkojärveen istutettiin noin 300 000 vastakuoriutunutta hauenpoikasta ja keväällä 2018 toimitusvaikeuksien vuoksi vain 120 000 hauenpoikasta. Poikaset levitettiin tasaisesti ympäri järveä kasvillisuusvyöhykkeeseen. Hankkeessa istutuksen tuloksellisuutta seurataan sähkökoekalastuksen, verkkokoekalastuksen ja DNA-analyysien avulla. Syksyn 2017 sähkökoekalastuksessa kaikilta kolmelta koealalta saatiin enemmän 0+ ikäryhmän hauen poikasia kuin vuoden 2015 esiselvityksessä. Vuonna 2018 voimakas vesiruttokasvusto vaikeutti tutkimusten tekemistä.

 

Puolentoista sentin mittaiset hauenpoikaset happipakkauksessa valmiina istutettavaksi.

 

Kunnostuksen organisointi

Kirkkojärven kunnostusta koordinoi Kirkkojärvi-työryhmä. Työryhmä osallistui Hauki-hankkeen suunnitteluun. Hauki-hankkeen toteuttajana toimii Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry.

Hauki-istutukseen kysyttiin vesialueiden omistajien lupa. Istutuksia suunniteltaessa oltiin yhteydessä myös ELY-keskuksen kalatalousasiantuntijaan. Kirkkojärvi kuuluu Natura 2000-alueeseen ja on luonnonsuojelullisesti arvokas lintuvesi, jonka vuoksi tehtiin myös Natura-tarveharkinnan arvio hankkeen vaikutuksista. Hankkeen aikana seurataan istutuksen tuloksellisuuden lisäksi hankkeen vaikutuksia vesilintu- ja viitasammakkokantoihin.

Kustannukset

Kevään 2017 istutuspoikaset (n. 300 000 kpl) maksoivat 2 600 euroa. Lisäksi kustannuksia muodostuu hankesuunnitelman mukaisista seurannoista. Hauki-hanke saa 80% tuen Kantri ry:n Leader-rahoituksesta. Omarahoitus katetaan Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen rahoituksella ja talkootyöllä.

 

Lähde: KVVY 8.11.2018