Kylmänoja, nousuesteen poisto ja kalataloudellinen kunnostus

Tehty kunnostustoimi

Kalojen vapaata liikkumista rajoittavat rakenteet ovat yksi merkittävimmistä tekijöistä, jotka heikentävät kalojen elinmahdollisuuksia virtavesissä. Virtavesissä olevat nousuesteet estävät esimerkiksi kalojen siirtymästä alueelta pois, kun elinolosuhteet muuttuvat huonoiksi kuivuuden tai veden lämpötilan nousun takia. Nousuesteet ovat etenkin vaeltavien ja virtavesissä lisääntyvien lohikalojen merkittävin haitta luontaisen elinkierron toteutumiselle.

Parkanon Kylmänojan alaosassa oleva ainut kalojen nousueste poistettiin vuonna 2017 ja samassa yhteydessä toteutettiin kalataloudellinen kunnostus pohjavesivaikutteisessa purossa. Kunnostuksessa kolme rinnakkain asennettua vanhaa ja osittain sortunutta tierumpua korvattiin yhdellä suurella teräksisellä tierummulla. Vanhat tierummut oli asennettu siten, että rumpujen alapuolelle oli muodostunut kynnys, joka esti kalojen liikkumista. Tierummun uusimisen yhteydessä uoma kunnostettiin kalataloudellisesti tierummun ylä- ja alapuolelta. Alueelle muodostettiin taimenen lisääntymiseen soveltuvia soraikoita ja uomaa kivettiin kalojen suojapaikkojen muodostamiseksi.

 

Parkanon Kylmänojan tierumpu ennen kunnostusta.

 

Parkanon Kylmänojan tierumpu kunnostuksen jälkeen.

 

Kunnostuksen organisointi

Tierummun uusiminen ja alueen kalataloudellinen kunnostus tehtiin tiiviissä yhteistyössä vesialueen omistajan ja Parkanon kalastusalueen kanssa. Aleskylän osakaskunta ja Parkanon kalastusalue tukivat hanketta taloudellisesti sekä olivat toteuttamassa itse kunnostustoimia. Maa-alueen omistaja oli myös aktiivisesti toteuttamassa kunnostusta ja antoi mm. konetyöapua kunnostustoimien toteutuksessa. Nousuesteen poistamiseen saatiin avustusta Parkanon kaupungilta, Vuokon Luonnonsuojelusäätiöltä ja Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Kustannukset

Kustannuksia muodostui kohteen suunnittelusta ja esiselvityksistä sekä konetyöstä. Tierumpu maksoi yli 2 000 euroa. Lisäksi kustannuksia muodostui kivimateriaalista ja konetyöstä.

 

Lähde: KVVY 26.1.2018