Hauhonselkä, ravinnekuormitusselvitys ja yleiskunnostussuunnitelma

Tehty kunnostustoimi

Hauhonselän Vitsiälänlahteen johdettiin vuoteen 2005 saakka Hauhon taajaman jätevedenpuhdistamon käsitellyt jätevedet. Lisäksi järveen kohdistuu edelleen runsaasti hajakuormitusta valuma-alueelta ja järvellä on rehevöitymisongelmia.

Ravinnekuormitusselvityksessä selvitettiin järveä eniten kuormittavat osavaluma-alueet ja maankäyttömuodot sekä asetettiin tavoitteet ulkoisen kuormituksen vähentämiselle. Selvityksen perusteella suurin osa Hauhonselälle tulevasta kuormituksesta tulee maataloudesta, mutta kuormitusta aiheuttavat myös haja-asutuksen jätevedet ja turvetuotanto. Valuma-alueen kuivatus on ollut historiassa yksi järven tilakehitykseen vaikuttanut tekijä. Hyvän ekologisen tilan saavuttamiseksi Hauhonselkään tulevaa ravinnekuormitusta on vähennettävä vähintään 10 % kokonaisfosforin osalta ja 20 % kokonaistypen osalta. Kun tavoitetasoksi asetettiin ennen rehevöitymisongelmien esiintymistä vallinnut ravinnepitoisuustaso, kuormituksen vähentämisen tavoitteeksi muodostui noin 40 % sekä kokonaistypen että kokonaisfosforin osalta.

Toimien vaikuttavuutta arvioitiin KUTOVA-työkalulla.

 

Yleiskunnostussuunnitelmassa toimenpiteiksi tavoitteiden saavuttamiseksi esitettiin maatilakohtaista neuvontaa, kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien saneerausta sekä turvetuotannon vesienkäsittelyn tehostamista. Valuma-alueelle esitettiin myös ravinne- ja kiintoainekuormitusta pidättäviä rakenteita, kuten kosteikoita ja laskeutusaltaita. Lisäksi nostettiin esille valuma-alueella olevien pienten, rehevöityneiden järvien kunnostustarve järviin tulevan ulkoisen kuormituksen vähentämisen ohella.

Kunnostuksen organisointi

Hauhontaustan kyläyhdistys toteutti suunnittelutyön Linnaseutu ry:n Leader-hankkeena. Suunnittelutyö tilattiin kokonaan ostopalveluna ja suunnitelman laatijaksi kyläyhdistys valitsi Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen. Ravinnekuormitusselvityksestä laadittiin myös Pro gradu –työ yhteistyössä Jyväskylän yliopiston ja Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) kanssa. Suunnitelman valmistumisen jälkeen Hauhonselän alueelle on perustettu Pro Hauhonselkä -yhdistys, joka pyrkii edistämään alueen vesiensuojelua.

Kustannukset

Hauhonselän ravinnekuormitusselvitys ja yleiskunnostussuunnitelma maksoi 15000 euroa. Työhön sisältyi poikkeuksellisen laaja vedenlaadun seurantaosio. Hauhontaustan kyläyhdistys sai suunnitelman teettämiseen 80 prosentin avustuksen Linnaseudun Leader-ryhmältä. Omarahoitus katettiin talkootyöllä ja jäsenmaksutuloilla.

 

Lähde: KVVY 30.1.2018