Hanhijoki, sillan uusiminen ja kalataloudellinen kunnostus

Tehty kunnostustoimi

Hanhijoki on poikkeuksellinen vesistö Loimijoen alueella, sillä siellä esiintyy luontaisesti lisääntyvä taimenkanta. Taimenkanta tuli esille vuonna 2010, kun Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys (KVVY) toteutti Hanhijoella sähkökoekalastustutkimuksen. Hanhijoki saa osan vedestään Orikankaan pohjaveden muodostumisalueelta. Pohjavesien ansiosta Hanhijoen veden laatu on hyvää ja alhainen veden lämpötila on mahdollistanut taimenen säilymisen vesistössä. Taimenkannan löytymisen jälkeen Hanhijoen nykytila ja kunnostusmahdollisuudet arvioitiin virtavesi-inventoinnilla vuonna 2015.

Hanhijoen ylittävän tien silta uusittiin vuonna 2015. KVVY laati sillan rakentamisen alueelle kalataloudellinen suunnitelman. Sillan rakennustöiden loppuvaiheessa sillan alue kunnostettiin taimenen elinvaatimusten mukaisesti. Uoma kivettiin kalojen suojapaikkojen muodostamiseksi suurikokoisilla kivillä ja virta-alueen niska-alueelle rakennettiin taimenen lisääntymiselle soveltuva kutusoraikko. Uoman ranta-alueet verhoiltiin luonnonmukaisella pyöreillä kivillä.

 

Hanhijoki ennen sillan uusimista.

 

Hanhijoki sillan rakentamisen ja kalataloudellisen kunnostuksen jälkeen.

 

Hanhijoen kunnostusten vaikutuksia taimenen luontaiseen lisääntymiseen selvitettiin sähkökoekalastuksella vuonna 2016. Sähkökoekalastusten tuloksia voidaan pitää poikkeuksellisina, sillä kunnostetulta virta-alueen Lehtorannaksi nimetyltä koealalta saatiin saaliiksi peräti 21 kpl kesänvanhaa taimenen poikasta, jotka olivat syntyneet alueella kunnostustoimien jälkeen. Koealalta saatiin saaliiksi myös 8 vanhempaa taimenta, jotka olivat hakeutuneet kunnostetulle alueelle suotuisten elinympäristön ansiosta.

 

Sähkökoekalastuksen tulokset vuonna 2016.

 

Kunnostuksen organisointi

Hanhijoen sillan uusimisen yhteydessä toteutettu kalataloudellinen kunnostus toteutettiin tiiviissä yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalousviromaisen, sillan rakennustöistä vastaavan Destia Oy:n, koneurakoitsija Esakon Oy:n ja Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen kanssa. Varsinais-Suomen ELY-keskus rahoitti kunnostuksen.

 

Lähde: KVVY 26.1.2018