Vähäjärvi, järven kemikalointi

Tehty kunnostustoimi

Vähäjärvi on Pirkkalan kuntakeskuksessa sijaitseva pieni (0,2 km2) järvi, jonka virkistyskäyttöarvo on suuri. Sisäisen kuormituksen on todettu ylläpitävän järven rehevyyttä ja sen vähentämiseksi järvi on käsitelty alumiinikloridilla vuosina 2016 ja 2017. Tarvittavan alumiinikloridin määrä laskettiin laboratoriossa tehtyjen kokeiden perusteella. Vuonna 2016 annos oli 50 g PAX XL100/m3 ja vuonna 2017 70 g PAX XL100/m3.

Ensimmäisen kemikalointikerran jälkeen syksyllä 2016 fosforipitoisuus väheni kolmasosaan eli rehevien vesien tasolta karujen vesien tasolle. Talven kuluessa fosforipitoisuus kohosi hiljalleen ja saavutti alkukesällä kemikalointia edeltäneen tason. Kesän kuluessa fosforipitoisuus kääntyi taas laskuun ja asettui lievästi rehevien vesien tasolle. Kemikalointi päätettiin uusia syksyllä 2017 hiukan isommalla kemikaalimäärällä tehokkaamman lopputuloksen saavuttamiseksi. Lähtötilanne oli parempi kuin vuotta aiemmin, sillä fosforipitoisuus oli noin puolet pienempi kuin syksyllä 2017. Kemikaloinnin myötä fosforipitoisuus putosi seitsemäsosaan lähtötilanteesta eli karuille vesille ominaiseksi. Vesi myös kirkastui humusaineiden saostumisen myötä. Syksyn edetessä fosforipitoisuus kohosi lievästi rehevien vesien tasolle. Kemikaloinnin tuloksellisuuden pysyvyyttä seurataan tulevina vuosina vedenlaatututkimuksin.

 

Kunnostuksen organisointi

Vähäjärven kemiallinen kunnostus tehtiin Pirkkalan kunnan tilauksesta. Kunnostuksen suunnittelusta vastasi KVVY ja kemikaalin levityksen hoiti Ympäristö Ojansuut Oy. Kunnostukselle haettiin suostumukset vesialueen omistajilta ja ELY-keskukselta sekä ympäristö- että kalatalouspuolelta. Ennen kunnostusta järvellä suoritettiin verkkokoekalastus ja pohjaeläinnäytteenotto. Toimenpiteen jälkeen seurataan veden kemiallisen laadun muutosta ja vaikutuksia kalastoon ja pohjaeläimiin.

Kustannukset

Toimenpiteen suunnittelu maksoi noin 600–1000 €, kemikaalin levitys ja kemikaalit noin 20000 €/a. Lisäksi kustannuksia tuli vedenlaadun, kalaston ja pohjaeläimien tutkimuksista. Kustannukset maksoi Pirkkalan kunta.

 

Lähde: KVVY 20.12.2017