Kourajoki, virtavesikunnostus

Tehty kunnostustoimi

Kourajoki-Palojoki on Satakunnan ja Pirkanmaan alueella sijaitseva 45 km pitkä joki, joka laskee Loimijoen pohjoisosaan. Kourajoen valuma-alue on maatalousvaltaista aluetta, josta savimaiden osuus on suuri.

Joen alaosassa toteutettiin vuonna 2018 useampi vesistökunnostustoimenpide, joiden tavoitteena oli joen virkistyskäytön parantaminen, suvantojen umpeenkasvun ja liettymisen ehkäiseminen sekä kalataloudellinen kunnostaminen. Kunnostus koostui yhdeksästä erillisestä kohteesta. Kourajoen uomaan rakennettiin uusia pohjapatoja ja kunnostettiin vanhoja pohjapatoja, kivettiin perattu koski sekä ruopattiin joen suvantoja. Joen rannalle tehtiin lisäksi venevalkama ja uimapaikka. Kunnostustoimenpiteitä tehtiin 8,1 km matkalla.

Joen yläosassa on suoritettu Pirkanmaan ELY-keskuksen tilaamana taimenen mätirasiaistutuksia. Ensimmäiset mätirasiaistutukset toteutettiin vuonna 2019. Vaikeista kesäolosuhteista huolimatta koekalastuksessa saatiin saaliiksi pieniä taimenia kaikilta koealoilta.

Kunnostustoimien seurauksena Kourajoessa riittää vettä paremmin alivirtaama-aikana ja vesistön käyttäjien mukaan vesi on kirkkaampaa kuin ennen.

Kunnostushankkeessa Kukonharjan kylälle tehtiin uimaranta.

Kunnostuksen organisointi

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen toimeksiantamana vesistökunnostustoimenpiteet suunnitteli FCG Tekniikka ja Suunnittelu Oy. Vetovastuussa kunnostushankkeessa toimi kyläyhdistys Hirvenpään Tienoot ry. Talkoolaisia osallistui myös Kukonharjan kyläyhdistyksestä.  Pirkanmaan ELY-keskuksen tilaamana mätirasiaistutukset ja sähkökoekalastukset toteutti KVVY Tutkimus Oy.

 

Lähde: Kourajoen kunnostussuunnitelma (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, 2016), KVVY 9.12.2019