Haja-asutuksen vesihuolto

Yhteenveto haja-asutuksen vesihuollosta Jokioisilla

KVVY:n jätevesineuvontakäynnit

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry (KVVY) teki kiinteistökohtaisia jätevesineuvontakäyntejä Jokioisilla Hämeen ELY-keskuksen rahoittamassa neuvontahankkeessa vuonna 2014. Neuvontakäyntiä tarjottiin kunnan valitsemien alueiden asukkaille kirjeellä. Jokioisilla neuvonta kohdentui Latovainion, Kuuman, Kiipun ja Murronkulman alueille. Neuvoja kävi 209 kiinteistöllä, joista 197 kiinteistöä oli vakituisessa asuinkäytössä. Kiinteistökohtaista neuvontatyötä tuettiin mm. yleisötilaisuuksilla, lehtijutuilla ja puhelinneuvonnalla. Neuvontahankkeiden aikana vuosina 2013-2019 Jokioisilla järjestettiin kuusi neuvontatilaisuutta. Tilaisuuksissa sekä puhelimella ja sähköpostilla neuvottiin yhteensä 150 kiinteistönomistajaa.

 

Neuvontakäynnillä jätevesijärjestelmän toimintakunto arvioitiin silmämääräisesti asukkaan kanssa keskustellen. Asukkaalle jätettiin kirjallinen arvio järjestelmän toimintakunnosta ja saneeraustarpeesta sekä annettiin ohjeita saneerauksen tekemisestä tai toimivien järjestelmien hoitotoimista.

Neuvontakäynnit keskittyivät valituille alueille ja 61 prosenttia kiinteistöistä otti vastaan maksuttoman neuvontakäynnin. Kerättyjä vesihuoltotietoja ei voikaan sellaisenaan yleistää koko kunnan haja-asutuksen vesihuollon tilaa kuvaaviksi. KVVY:n neuvonnan lisäksi kunta on voinut tehdä omia jätevesien neuvonta- ja tarkastuskäyntejä.

Vesihuollon tila haja-asutusalueella

Jokioisilla vakituisessa asuinkäytössä olevien kiinteistöjen jätevesijärjestelmien uusimistarve oli reilusti suurempaa  kuin Hämeessä keskimäärin. Neuvontakäynneillä arvioiduista vessavesijärjestelmistä 15 prosenttia oli rakennettu 2000-luvulla ja ne olivat pääosin nykymuotoisia maaperäkäsittelyjärjestelmiä ja laitepuhdistamoita. Vanhemmat järjestelmät perustuvat usein pelkkään saostussäiliökäsittelyyn eivätkä täytä nykyisiä puhdistusvaatimuksia.

 

Vakituisessa asuinkäytössä olevien kiinteistöjen vessavesien käsittelyjärjestelmät neuvotuilla kiinteistöillä Jokioisilla.

 

Neuvojien arvio jätevesijärjestelmien saneeraustarpeesta vakituisesti asutuilla kiinteistöillä Jokioisilla ja Hämeessä.